Att nappa eller inte

Scroll down for English
 
Har ni valt att ge napp till era barn? Till Lilleman hade vi inget val. Redan första dagen när han låg på neo så kom en sköterska och stoppade in en napp i hans mun. Det var inte ens hans egen napp utan en som sjukhuset hade. Just då blev jag väldigt irriterad eftersom jag hade läst att napp kunde förstöra för amningen om de får napp innan amningen kommit igång ordentligt. Lilleman föddes fem veckor för tidigt och hela hans första levnadsvecka så satte jag klockan på var tredje timme, dygnet runt för att han skulle äta och därefter skulle jag pumpa för att hjälpa mjölken på traven. Kan ni då förstå att jag inte var jätte nöjd över att han fick en napp intryckt i munnen innan vi ens hade bytt hans första blöja?
 
Så när Spralice föddes så ville jag göra helt tvärtom. En av anledningarna var just för att Lilleman fick napp så tidigt och jag ville i alla fall försöka att se hur länge vi kunde klara oss utan att ge napp och bara ge henne närhet istället. En annan anledning var att eftersom Lilleman fortfarande har napp nu när han nästan är 4 år, så kändes det skönt att slippa ta den fighten med Spralice sen när hon ska ge upp napp. 
 
Ett intensivt nappanvändande kan leda till att barnet behöver tandställning senare i livet och talutvecklingen kan försvåras (läs mer här). Sen finns det även praktiska nackdelar som att det kan bli katastrof om man är iväg och har glömt nappen eller som det är för oss, nappen blir kvar i barnets mun i flera år framöver. Att låta barnet använda tummen skulle många gånger vara betydligt lättare eftersom barnet då enkelt kan hitta tummen själv mitt i natten vilket gör att föräldrarna förmodligen får sova bättre. 
 
Men visste ni att det faktiskt finns fördelar med att barnet använder napp? Risken för plötslig spädbarnsdöd minskar om barnet använder napp när den ska sova och därmed regelbundet sväljer bort slem som annars kan göra att andningen upphör. Det kan även vara lättare för barnet att både somna och somna om med nappen. För mammor som ammar kan det också vara skönt att någon annan kan trösta barnet genom att vagga och ge nappen vilket tillåter mamman att få vara ifred en stund och vila eller ta en lång skön dusch. 
 
Att vara förälder är ibland svårt nog och man behöver ofta tillämpa varenda knep som man kan komma på för att få ett barn nöjt. Att ge napp kan ses som ett väldigt enkelt hjälpmedel i dessa fall men det finns många barn som ratar nappen rakt av. I vår familj och för våra barn så har nappen fungerat utmärkt. Spralice lärde sig att ta den genom att vi la en snuttefilt över hennes ögon samtidigt som vi höll kvar nappen i hennes mun ett tag tills hon lärt sig hur hon ska suga på den och samtidigt får den att stanna kvar. Lilleman behövde ingen hjälp att lära sig och har nu kommit fram till den punkt där det är dags att börja vänja bort nappen. Har ni tips kring detta? Dela gärna med er!
 
 
 
Läs även:
 
 
 
 

 
Giving pacifier or not
 

Have you chosen to give pacifier to your children? To Lilleman we had no choice. The very first day when he was on the neonatal unit, a nurse came and put a pacifier in his mouth. It was not even his own pacifier, but one that the hospital had. Right there and then, I was very annoyed because I had read that the pacifier could destroy breast-feeding. That is if the baby get a pacifier before breastfeeding is working well. Lilleman was born five weeks early and throughout his first week of life, I set the clock on every three hours, around the clock, for him to eat. And when he was done eating, I started pumping to help the milk along. Can you understand that I was not really pleased that he got a pacifier in his mouth before we had changed his first diaper?

 

So when Spralice was born I wanted to do completely the opposite. One of the reasons was precisely because Lilleman got the pacifier so early and I wanted to at least try to see how long we could survive without giving her the pacifier and just give her proximity instead. Another reason was that since Lilleman still have the pacifier now that he is almost 4 years old and it felt great not to have to take the fight with Spralice when she will have to give up the pacifier.

 

Intense use of the pacifier can lead to that the child needs braces later in life and the speech development can be made more difficult (read more here). Then there are also practical disadvantages. It can be a disaster if you are away and forget the pacifier or as it is for us, the pacifier stays in the baby's mouth for years to come. Allowing the child to use the thumb would many times be much easier as the child can easily find the thumb herself in the middle of the night, which means that parents will probably sleep better.

 

But did you know that there are advantages to the baby using a pacifier? The risk of SIDS is reduced if the child uses a pacifier when she sleeps and thus regularly swallow mucus which otherwise can cause the breathing to stop. It may also be easier for the child to both fall asleep and stay asleep with the pacifier. For nursing mothers, it can also be nice that someone else can comfort the baby by rocking and giving the pacifier allowing the mother to be alone for a while and rest or take a nice long shower.

 

Being a parent is sometimes hard enough and you often need to use every trick you can think of to get a child contented. Giving a pacifier can be seen as a very simple tool in these cases, but there are many children who rejects the pacifier outright. In our family, and for our children, the pacifier have worked excellently. Spralice learned to take it when we put a blanket over her eyes, while we held the pacifier in her mouth for a while until she learned how to suck on it. Lilleman needed no help to learn and we have now come to the point where it's time to stop using the pacifier. Do you have tips on this? Please share if you do!

 

 Namn:
Kom ihåg mig?

E-postadress: (publiceras ej)

URL/Bloggadress:

Kommentar:

mylittlecraftylife.blogg.se

En blogg om mitt lilla liv som pysseltokig småbarnsmamma.

RSS 2.0